25 octubre 2010

Educación Inclusiva

El centre educatiu

El projecte educatiu del centre ha de promoure els elements flexibles curriculars, metodològics i organitzatius per impulsar i afavorir la inclusió.

La Comissio d'Atenció a la Diversitat (CAD) és l'òrgan responsable de dinamitzar i coordinar les actuacions i mesures que el centre es proposa per avançar en la inclusió.

L'equip directiu planifica un conjunt d'actuacions —el pla d'acollida—- per a l'alumnat amb necessitats educatives especials que s'incorpora al centre.

L'aula

Composició heterogènia de l'alumnat del grup classe: la diversitat a l'aula fa útil i necessari oferir rutes alternatives per a l'aprenentatge.

Ús inclusiu dels recursos de suport a l'aula: suports i acompanyaments puntuals, amb uns objectius i una programació comuns.

Treball col·laboratiu de l'alumnat: treball cooperatiu, grups interactius i treball per projectes.

Plans individualitzats: per assolir determinades competències, concretades en el conjunt d'ajudes, suports i adaptacions que l'alumnat pugui necessitar.

Professionals especialistes: per multiplicar l'eficàcia de l'ensenyament en els contextos més normalitzats quan formen part d'un conjunt d'actuacions de suport.

Recursos de suport

Les unitats de suport a l'educació especial (USEE)Són unitats de recursos que  faciliten que l'alumnat sense autonomia pugui participar en entorns escolars ordinaris.

Els serveis educatius: EAP, CRP, CREDA, CREDV, SEEM i SEETDiC
Ofereixen als centres assessorament pel que fa a la resposta educativa del conjunt de l'alumnat i, en particular, del que té necessitats educatives especials.

Selecció de programes i serveis de suport a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat

Els centres d'educació especial, a més de l'escolarització d'alumnat greument afectat, poden dur a terme, en coordinació amb els serveis educatius de zona i els serveis educatius específics:

accions de suport com a centres de referència als centres ordinaris d'una zona en l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat,

programes específics de suport directe a alumnat amb greu discapacitat escolaritzat en centres ordinaris i

serveis especialitzats com a serveis educatius específics als centres d'un àmbit territorial.

Per avançar en aquesta direcció, el Departament d'Educació convoca un concurs públic per a la selecció, amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012, de programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris, per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat.

Serveis i programes que es convoquen*

Centres de referència: fins a un màxim d'1 als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, de tres a l'àmbit territorial del Consorci d'Educació de Barcelona, i de dos a cadascun de la resta de serveis territorials.

Programes de suport: fins a un màxim d'1  als Serveis Territorials de les Terres de l'Ebre, de tres a l'àmbit territorial del Consorci d'Educació de Barcelona, i de dos a cadascun de la resta de serveis territorials.

Serveis educatius específics:
Discapacitat motriu: un per servei territorial, llevat dels Serveis Territorials a Les Terres de l'Ebre.
Trastorns generalitzats del desenvolupament i la conducta: un per servei territorial, llevat dels Serveis Territorials al Vallès Occidental.


* Vegeu l'apartat 2 de la Resolució EDU/3233/2010, de 7 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat, amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012

Centres participants i requisits
Poden participar en el concurs els centres d'educació especial de titularitat del Departament d'Educació, els centres de titularitat de l'Administració local i els centres d'educació especial concertats que compleixin els requisits següents:

Centres de referència: estar ubicats a la zona i tenir disponibilitat d'hores de professionals amb experiència i formació acreditades.

Programes específics de suport: estar ubicats als serveis territorials i tenir disponibilitat d'hores de professionals amb experiència i formació acreditades.

Serveis educatius específics: estar ubicats als serveis territorials i tenir disponibilitat d'un equip de 2-3 professionals amb experiència i formació acreditades.


Sol·licituds i documentació
Els centres interessats poden presentar la sol·licitud al Departament d'Educació  entre el 15 i el 29 d'octubre del 2010.

Les propostes poden presentar-se directament o per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

La sol·licitud ha d'incloure:

el projecte de programes o serveis que es proposen,

la previsió d'organització global dels recursos del centre (ha d'incloure el personal professional que es preveu destinar a l'escolarització de l'alumnat propi i el que es preveu assignar als programes i serveis objecte de la convocatòria),

les actuacions que es preveu desenvolupar en els serveis i programes,

el currículum del personal professional que les ha de portar a terme i la previsió d'hores que hi dedicaran i, si s'escau, una breu descripció de les experiències prèvies del centre en relació amb els mèrits que es computen al punt 7 d'aquesta Resolució.


Resolució
Vegeu l'apartat 7 de la convocatòria els criteris de valoració que s'apliquen per fer la selecció.

La Direcció General d'Atenció a la Comunitat Educativa resoldrà aquesta convocatòria.

La resolució de la convocatòria determina els programes i serveis de suport seleccionats i els no seleccionats; es publica al tauler d'anuncis de la seu central del Departament d'Educació i als serveis territorials, així com en aquesta pàgina.

Centres i alumnat destinatari
La direcció dels serveis territorials ha de determinar anualment els centres i l'alumnat destinataris dels serveis i programes seleccionats.

Normativa
Resum de la Resolució EDU/3233/2010, de 7 d'octubre, per la qual es convoca concurs públic per a la selecció de programes i serveis de suport de centres d'educació especial a centres ordinaris per a l'escolarització inclusiva d'alumnat amb discapacitat, amb caràcter experimental per als cursos 2010-2011 i 2011-2012
BlackBerry de movistar, allí donde estés está tu oficin@

No hay comentarios:

Publicar un comentario