08 octubre 2010

Formació de persones dels consells escolars per a la coeducació


Formació de persones dels consells escolars per a la coeducació

Persones a qui s'adreça

El curs de formació s'adreça a les persones dels Consells Escolars responsables de vetllar per la coeducació/igualtat de dones i homes en els centre escolars.

Programa

La Llei Orgànica d'Educació (LOE) 2/2006, de 3 de maig, estableix com a principi fonamental la igualtat efectiva d'oportunitats i entre d'altres, i l'article 126.2 estableix que en tots els consells escolars es designi "una persona que impulsi mesures educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones".

A Catalunya, les Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2010 -2011, punt 24 Secundària - públics i 28 Infantil, primària i Educació Especial - públics, diu "El Departament d'Educació durà a terme accions de formació amb les persones designades per tal que puguin desenvolupar les seves funcions en condicions òptimes".

Objectius

 • Formar les persones responsables de la igualtat de dones i homes en els consells escolar per tal que puguin desenvolupar les seves funcions en condicions òptimes.
 • Dissenyar materials, i recursos per a impulsar la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones en el propi centre
 • Elaborar estratègies per a la implantació de mesures educatives que fomentin la coeducació en el centre o impulsar la seva implantació.
 • Treballar les Competències Bàsiques i la coeducació.

Continguts

 • Marc legal i actuacions que s'estan portant a terme des de les institucions. Objectius del Departament d'Educació en referència amb les polítiques de dones.
 • Funcions i tasques de la persona responsable del Consell Escolar de fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones. Necessitat del treball en equip i possibilitat d'establir un treball d'equip al centre. Metodologia i estratègies per a crear complicitats entre tots els membres de la comunitat educativa.
 • Llenguatge inclusiu. Ús d'espais i temps que fomentin la igualtat real i efectiva entre els homes i les dones.
 • Els sabers de les dones i el sabers acadèmics. Coeducació i continguts curriculars.
 • Formació afectivosexual. Prevenció de les microviolències escolars. Salut
 • Orientació acadèmica i professional. Treball de cura. Conciliació de temps i treballs.
 • Competències Bàsiques i igualtat d'oportunitats per a nens i nenes, i per a noies i nois.

Metodologia

El curs tindrà com a referents metodològics la pràctica reflexiva, l'intercanvi i l'autoformació dels seus membres convenientment assessorats per una persona formadora del Programa de Coeducació del Departament d'Educació.

Estructura

El seminari té una durada de 20 hores, 18 de les quals són presencials, distribuïdes en 6 sessions de 3 hores, més 2 hores de treball personal.

Horari, calendari i llocHorari
: 17:30 h a 20:30 h.
Calendari: 20 i 27 d'octubre, 3, 17 i 24 de novembre i 1 de desembre de 2010.
Llocs:

 

Avaluació

Per obtenir el certificat caldrà assistir, com a mínim al 80% de les hores presencials i lliurar el treball individual que es proposi.
El certificat no s'emetrà a qui no compleixi els requisits esmentats.

Inscripció

La inscripció es realitzarà del 6 de setembre al 17 d'octubre de 2010.

Consultar resultats de la inscripció: a partir del 20 d'octubre de 2010.

Criteris d'adjudicació:

 • 1. Es donarà prioritat als centres del propi Servei Territorial.
 • 2. Es prioritzarà l'assistència del major nombre de centres docents.
 • 3. Es respectarà l'ordre d'inscripció.

No hay comentarios:

Publicar un comentario